Regulamin uczestnictwa w zajęciach

PODMIOT

Szkoła OneYoga
prowadzona jest przez Proart Michał Kaczorek
ul. Liwiecka 9/3
04-284 Warszawa
NIP 524-188-30-50

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu. Uczestnicy korzystają z usług Szkoły na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnik zobowiązuje się przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Po rozpoczęciu zajęć szkoła jest zamykana i otwierania dopiero po ich zakończeniu.

3. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy i zostawić go w szatni.

4. Ze względów higienicznych zaleca się korzystanie z prywatnej maty.

5. Uczestnik ćwiczy boso, w wygodnym stroju zapewniającym swobodę ruchów. Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić poza salą ćwiczeń.

6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą oraz w szatni.

7. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy i kontuzje należy zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu przed zajęciami. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych zalecana jest konsultacja lekarska poświadczająca brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach jogi.

8. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań nauczycielowi prowadzącemu.

9. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność. Zaleca się, by Uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.

10. Jeśli w trakcie zajęć uczestnik stwierdza pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, nudności itp., należy o tym poinformować nauczyciela prowadzącego.

11. Kobiety ciężarne muszą poinformować nauczyciela o ciąży i mogą brać udział w zajęciach dla kobiet w ciąży od 14. tygodnia ciąży. Ze względów bezpieczeństwa w zajęciach takich mogą brać udział kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań oraz po konsultacji z lekarzem.

12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

13. Zajęcia można odwołać najpóźniej dwie godziny przed ich rozpoczęciem. Zajęcia odwołane po tym czasie zostaną pobrane z karnetu.

OPŁATY

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat według obowiązującego cennika prosimy dokonywać przed zajęciami.

2. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć. Istnieje możliwość wykupienia wejścia jednorazowego.

3. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.

4. Karnet jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę, na której prowadzone są zajęcia.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

7. Opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez OneYoga oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

– pisemnie na adres: OneYoga Michał Kaczorek, ul. Liwiecka 9/3, 04-284 Warszawa

– w formie elektronicznej na adres: info@oneyoga.pl

2. Opis reklamacji powinien zawierać:

– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;

– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

4. Szkoła OneYoga udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Szkoła OneYoga jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.