Strona GłównaRegulamin uczestnictwa w zajęciach

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 20 STYCZNIA 2024

 

PODMIOT

Szkoła jogi OneYoga.pl
prowadzona przez Jogopeda Małgorzata Stelmach-Lewandowska
ul. Nowoursynowska 139L/26
02-776 Warszawa
NIP 532-170-60-77

dalej jako Szkoła lub OneYoga

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu. Uczestnicy korzystają z usług Szkoły na własną odpowiedzialność.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich przed zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść 5-10 minut przed ich rozpoczęciem. Po rozpoczęciu zajęć szkoła jest zamykana i otwierania dopiero po ich zakończeniu.
 3. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy i zostawić go w szatni.
 4. Ze względów higienicznych zaleca się korzystanie z prywatnej maty.
 5. Uczestnik ćwiczy boso, w wygodnym stroju zapewniającym swobodę ruchów. Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić poza salą ćwiczeń.
 6. Szkoła nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą oraz w szatni.
 7. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy i kontuzje należy zgłaszać prowadzącemu przed zajęciami. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych zalecana jest konsultacja lekarska poświadczająca brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach jogi.
 8. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań prowadzącemu.
 9. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną odpowiedzialność. Zaleca się, by Uczestnik zawarł we własnym zakresie ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.
 10. Jeśli w trakcie zajęć uczestnik stwierdza pogorszenie samopoczucia, zawroty głowy, nudności itp., należy o tym poinformować prowadzącego.
 11. Aktualnie Szkoła nie prowadzi specjalnych zajęć dla kobiet ciężarnych. O fakcie ciąży należy poinformować prowadzącego zajęcia przed ich rozpoczęciem. Ze względów bezpieczeństwa w zajęciach mogą brać udział kobiety, których ciąża przebiega bez powikłań oraz po konsultacji z lekarzem.
 12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów albo jeśli opiekun lub rodzic również uczestniczy w tych zajęciach.
 13. Oneyoga nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Szkoły.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Czas na anulowanie zajęć to:

– maksymalnie 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć dla zajęć popołudniowych (tj. rozpoczynających się po godzinie 12:00)

– maksymalnie do godziny 22:00 dnia poprzedniego dla zajęć porannych (tj. rozpoczynających się do godziny 12:00 włącznie).

Oznacza to, że w przypadku zajęć rozpoczynających się o godzinie 19:00 uczestnik ma możliwość odwołania rezerwacji dokładnie do 16:59:59. Jeśli uczestnik odwoła rezerwację o godzinie 17:00:40, system pobierze kaucję za późne anulowanie lub zajęcia zostaną potraktowane jako zrealizowane.

W przypadku zajęć rozpoczynających się o godzinie 8:30 w środę, uczestnik ma możliwość odwołania do godziny 21:59:59 we wtorek. Jeśli uczestnik odwoła rezerwację na środowe poranne zajęcia o godzinie 22:00:40 we wtorek, system pobierze kaucję za późne anulowanie lub zajęcia zostaną potraktowane jako zrealizowane.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy na dane zajęcia zapisana jest nie więcej niż jedna osoba.

W przypadku karnetów nielimitowanych (typu OPEN) dopuszczalna jest liczba nieobecność lub późnych anulowań liczona jako iloczyn 1 i liczby miesięcy obowiązywania karnetu (np. karnet miesięczny – 1 anulowanie lub nieobecność; karnet 3-miesięczny – 3 anulowania lub nieobecności itd.). Każdy następny przypadek nieobecności lub późnego anulowania w ramach posiadanego karnetu OPEN skutkować będzie blokadą możliwości zapisywania się na zajęcia przez aplikację na okres 7 dni. W tym czasie nadal możliwe jest uczestniczenie w zajęciach na podstawie posiadanego karnetu, niemożliwe jest jedynie zdalne rezerwowanie zajęć.

W przypadku zajęć indywidualnych czas na odwołanie zajęć to 24 godziny przed ich rozpoczęciem. Zajęcia odwołane po tym czasie będą traktowane jako zrealizowane.

OPŁATY

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat według obowiązującego cennika prosimy dokonywać przed zajęciami.
 2. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć. Istnieje możliwość wykupienia wejścia jednorazowego.
 3. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 4. Karnet jest imienny i jest dodawany w momencie zakupu na profilu Uczestnika w aplikacji Fitssey.
 5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę, na której prowadzone są zajęcia.
 6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 7. Opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.
 8. Cena jednorazowego wejścia oraz cena karnetu zawiera koszt udostępnienia uczestnikowi na czas zajęć sprzętu niezbędnego do ćwiczeń (m.in. kostki, wałki, paski, piłki itp.).

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez OneYoga oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:

– pisemnie na adres: Jogopeda Małgorzata Stelmach-Lewandowska, ul. Nowoursynowska 139L/26, 02-776 Warszawa

– w formie elektronicznej na adres: info@oneyoga.pl

 1. Opis reklamacji powinien zawierać:

– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;

– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.

 1. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 2. Szkoła OneYoga udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Szkoła OneYoga jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

KORZYSTANIE Z KART FITPROFIT ORAZ MEDICOVER SPORT

Rodzaje kart

Szkoła jogi OneYoga.pl akceptuje karty FitProfit oraz karty Medicover Sport.

Okazanie karty

Przed każdymi zajęciami użytkownik karty FitProfit zobowiązany jest okazać fizyczną kartę w recepcji wraz z dowodem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka itp.). W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej należy wygenerować kod i okazać go w recepcji wraz ze zdjęciem. W przypadku niepotwierdzonej tożsamości, pracownik recepcji może dokonać potwierdzenia tożsamości użytkownika na miejscu.

Opłaty

Uczestnictwo w zajęciach wymaga od uczestnika uiszczenia każdorazowo opłaty za udostępnienie na czas zajęć sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia ćwiczeń (m.in. kostki, wałki, paski, piłki itp.). Cena jest określona w aktualnie obowiązującym Cenniku dostępnym na stronie internetowej Szkoły. Opłaty można dokonać przed zajęciami lub podczas rejestracji online na wybrane zajęcia.

Kaucja

Użytkownicy kart FitProfit oraz Medicover Sport zobowiązani są wpłacić kaucję zwrotną przy dokonywaniu rezerwacji zajęć online. Kaucja wynosi 25 zł i należy ją uiścić przed dokonaniem rezerwacji. Kaucja jest na poczet niezrealizowanych zajęć, to znaczy zajęć odwołanych mniej niż 60 min przed ich rozpoczęciem oraz zajęć nieodwołanych (nieobecności). Niewykorzystana kaucja jest zwracana klientowi na życzenie, po uprzednim powiadomieniu Szkoły.

 

Limit zajęć

Użytkownikom kart przysługuje jedno wejście dziennie.

Rezygnacja z usługi

Użytkownik karty FitProfit ma możliwość rezygnacji z usługi w ciągu 20 minut od okazania karty w recepcji. O takiej okoliczności należy poinformować pracownika recepcji, który anuluje wejście.